Főoldal » Hírek » Letartóztatásba került a feleségét és annak szállásadóját brutálisan bántalmazó férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt  elren­del­te egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A férfi a külön­élő fele­sé­gét és a nő barát­nő­jét verte meg Sajószentpéteren.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a gya­nú­sí­tott és a fele­sé­ge a Kana­dá­ból tör­tént haza­köl­tö­zé­sü­ket köve­tő­en, egy sajó­szent­pé­te­ri lakás­ban éltek. A nő a férj ita­lo­zó élet­mód­ja és a rend­sze­res bán­tal­ma­zás miatt 2021 máju­sá­ban elköl­tö­zött egy - szin­tén Sajó­szent­pé­te­ren élő - barátnőjéhez.

2021. augusz­tus 13-án este, a férfi ittas álla­pot­ban bement a fele­sé­ge barát­nő­jé­nek laká­sá­ba, ahol  szó­vál­tás­ba keve­re­dett a fele­sé­gé­vel, mely­nek során az ágyon ülő sér­tet­tet fejbe rúgta, majd test­szer­te ütle­gel­ni kezd­te, végül a föld­re került nőt több alka­lom­mal megrúgta.

A bán­tal­ma­zás elől a sér­tett beme­ne­kült a lakás egy másik szo­bá­já­ban tar­tóz­ko­dó  barát­nő­jé­hez, ahol a gya­nú­sí­tott a sér­tett védel­mé­re kelő nőt is több­ször meg­ütöt­te, meg­rúg­ta. Eköz­ben a fele­ség kisza­ladt a kony­há­ba, ahová a férfi követ­te, de előbb még meg­fe­nye­get­te a másik nőt, hogy meg ne moz­dul­jon, mert akkor megöli.

A férfi a kony­há­ban tovább foly­tat­ta a fele­sé­ge bán­tal­ma­zá­sát, aki eköz­ben két­ség­be­eset­ten kia­bált a szo­bá­ban lévő barát­nő­jé­nek, hogy hívja a rend­őr­sé­get. A másik sér­tett félel­mé­ben nem mert kijön­ni a szo­bá­ból, végül onnan kért tele­fo­non segít­sé­get. A hely­szín­re elő­ször kiér­ke­ző men­tő­sök ész­lel­ték, hogy a gya­nú­sí­tott a lakás egyik szo­bá­já­nak ajta­ja mögött egy kés­sel a kezé­ben áll, így a sér­tet­tek orvo­si ellá­tá­sá­ra csak azt köve­tő­en kerül­he­tett sor, miu­tán a gya­nú­sí­tott – még a rend­őrök kiér­ke­zé­se előtt –elme­ne­kült a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi fele­sé­gé­nek több bor­dá­ja eltört, 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A másik nő 8 napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és a sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a gya­nú­sí­tot­tal szemben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr- főka­pi­tány­ság a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés továb­bá a bűn­is­mét­lés, vala­mint a tanúk befo­lyá­so­lá­sán keresz­tül a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye, ezért egy­elő­re egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.