Főoldal » Hírek » Letartóztatásba került a külföldön elfogott, 2017-es fegyveres rablásokkal gyanúsított férfi – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­tat­ta a nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján elfo­gott, több rend­be­li fegy­ve­res rab­lás­sal gya­nú­sít­ha­tó 29 éves fér­fit.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói a 29 éves fér­fit 3 rend­be­li fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott 2017. feb­ru­ár és ápri­lis között egy marok­lő­fegy­ver­rel fenye­get­ve, egy buda­pes­ti ékszer­bol­tot, továb­bá két dohány­bol­tot rabolt ki.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se után a gya­nú­sí­tott kül­föld­re távo­zott, vele szem­ben több elfo­ga­tó­pa­ran­csot is kibo­csá­tot­tak, elfo­gá­sá­ra több mint 4 évvel később, nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján, Moszk­vá­ban került sor. Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­si helye nincs, továb­bá a kiszab­ha­tó bün­te­tés mér­té­ke is jelen­tős. Erre tekin­tet­tel, az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint meg­ala­po­zott a veszé­lye annak, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna. Emel­lett az ügyész­sé­gi állás­pont sze­rint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re is alap­pal von­ha­tó le követ­kez­te­tés, külö­nö­sen a meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek sorozat-jellege, vala­mint a gya­nú­sí­tott bizony­ta­lan egzisz­ten­ci­á­lis körül­mé­nyei miatt.

A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyét a bíró­ság is meg­ala­po­zott­nak talál­ta és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zés fel­leb­be­zé­sek miatt nem vég­le­ges.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által az ügy­ben kiadott köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kapj-el-ha-tudsz-rendorkezen-a-kulfoldon-bujkalo