Főoldal » Archív » Letartóztatásba került a pécsi rabló

A Pécsi Rend­őr­ka­pi­tány­ság rab­lás bűn­tet­te miatt őri­zet­be vette, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a pécsi rab­lás elkövetőjét. 

2018. szep­tem­ber 24-én, a reg­ge­li órák­ban, Pécsett egy férfi meg­szó­lí­tot­ta a 77 éves sér­tet­tet, és tőle pénzt kért. Miu­tán a sér­tett a kérést vissza­uta­sí­tot­ta, a férfi meg­ra­gad­ta a sér­tett tás­ká­ját, egy­ide­jű­leg az idős höl­gyet meg­lök­te, aki ennek követ­kez­té­ben meg­tán­to­ro­dott, így az elkö­ve­tő a tás­ká­ját megszerezte.

A sér­tett tás­ká­já­ban 17.000 forint, mobil­te­le­fon, vala­mint sze­mé­lyes ira­tok voltak.

Az elkö­ve­tő a hely­szín­ről meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban a sér­tett kiál­tá­sá­ra a közel­ben tar­tóz­ko­dó rend­őrök a férfi után sza­lad­tak, majd a hely­szín köze­lé­ben elfogták.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A gya­nú­sí­tott  letar­tóz­ta­tá­sát a Pécsi Járás­bí­ró­ság 1 hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.