Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatásban a 8-as főúton elfogott embercsempészek

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három szír állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, akik 2020. júni­us ele­jén négy, a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő sze­mélyt akar­tak úti okmá­nyok nél­kül Bécs­be juttatni. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 25 év körü­li, Bécs­ben élő gya­nú­sí­tot­tak egy magyar és egy oszt­rák rend­szá­mú gép­ko­csi­val utaz­tak Sze­ged­re. A város kül­te­rü­le­tén a magyar rend­szá­mú sze­mély­au­tó­ba fel­vet­tek négy, magát szin­tén szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt azért, hogy őket Bécs­be szál­lít­sák. A szál­lí­tás díja 3500 euró volt, amely­hez a szál­lí­tást végző Bécs­ben, az ered­mé­nyes célba jutást köve­tő­en fért volna hozzá.

Az egyik gya­nú­sí­tott a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­ko­csi­val elöl haladt, míg tár­sai az oszt­rák rend­szá­mú autó­val követ­ték, és az útvo­nal egyez­te­té­se, tár­suk segí­té­se érde­ké­ben tele­fo­non tar­tot­ták a kap­cso­la­tot. A jár­mű­vek júni­us 5-én, haj­nal­ban, a 8-as főút Ajka és Deve­cser közöt­ti sza­ka­szán halad­tak Bécs irá­nyá­ba, ami­kor a jár­őrök meg­ál­lí­tot­ták őket.

A nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tot­ta­kat ember­csem­pé­szés minő­sí­tett esete miatt vonta fele­lős­ség­re, mivel cse­lek­mé­nyük­kel több sze­mély ille­gá­lis határ­át­lé­pé­sé­hez nyúj­tot­tak segítséget.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a három férfi letar­tóz­ta­tást, mellyel a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja egyet­ér­tett és a kény­szer­in­téz­ke­dést mind­há­rom gya­nú­sí­tot­tal szem­ben egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­bez­tek, így az nem végleges.