Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a bajonettel támadó férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség annak a 39 éves fér­fi­nak, aki 2022. szep­tem­ber 16-án, rövid­del éjfél után, a dula­ko­dá­suk köz­ben bajo­net­tel szúr­ta mell­ka­son isme­rő­sét Veszprémben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett a késő esti órák­ban egy bel­vá­ro­si sörö­ző­ben ita­lo­zott, mely­nek során szó­vál­tás­ba kerül­tek egy­más­sal, vitá­juk pedig dula­ko­dás­sá, lök­dö­ső­dés­sé fajult. A továb­bi tett­le­ges­sé­get ekkor még mások köz­be­lé­pé­se meg­aka­dá­lyoz­ta, a gya­nú­sí­tott pedig távo­zott, és a közel­ben lévő laká­sá­ba ment.

Ezt köve­tő­en azon­ban éjfél után fel­hív­ta sér­tet­tet, aki ekkor még vál­to­zat­la­nul a sörö­ző­ben tar­tóz­ko­dott, és vitá­juk a tele­fo­non keresz­tül foly­ta­tó­dott tovább. A sér­tett ekkor az elkö­ve­tőt vere­ked­ni hívta, amit a férfi elfo­ga­dott, és közöl­te, hogy rövi­de­sen menni fog. Tar­tott azon­ban isme­rő­se fizi­kai ere­jé­től, s ezért egy 30 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú bajo­net­tet vett magá­hoz, s azzal ment a sörö­ző­höz, ahol a sér­tett már várta.

Szó­vál­tá­suk ezek után az utcán foly­ta­tó­dott, majd dula­kod­ni kezd­tek egy­más­sal, mely­nek során a gya­nú­sí­tott a bajo­net­tel mell­ka­son szúr­ta hara­go­sát, aki ennek követ­kez­té­ben súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, amely­nek a nyo­mo­zá­si bíró helyt adott és a kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés nem végleges.