Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a balassagyarmati késelő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak az 56 éves buda­pes­ti fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy peres eljá­rás miatt a nyílt utcán meg­ké­sel­te a per alperesét.

A férfi 2021. szep­tem­ber 17. nap­ján a dél­előt­ti órák­ban Balas­sa­gyar­mat főte­rén, a bíró­ság köze­lé­ben várta a sér­tet­tet, aki­vel egy folya­mat­ban lévő peres eljá­rás kap­csán sze­re­tett volna beszél­ni. Ami­kor a sér­tett és ügy­véd­je a köze­lé­be értek, a férfi lök­dös­ni kezd­te az ügy­vé­det, miköz­ben a sér­tett igye­ke­zett tovább halad­ni. Ekkor a gya­nú­sí­tott egy gyors moz­du­lat­tal a sér­tet­tet a nála lévő 11,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel hasba szúr­ta, majd miu­tán a föld­re esett, tovább szur­kál­ta, húsz­nál is több sebet ejtve rajta.

A bán­tal­ma­zás­sal csak az arra járók köz­be­avat­ko­zá­sa hatá­sá­ra hagyott fel.

A sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, éle­tét a gyors orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg. 

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben - egy hónap­ra el is ren­delt, de a szö­kés veszé­lyét nem álla­pí­tot­ta meg.

A dön­tés ellen a véde­lem és az ügyész is fel­leb­be­zést jelen­tett be.