Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a betörő – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság egy hónap­ra elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tavasszal betört a sportcsarnokba. 

Az eddi­gi ada­tok sze­rint a 20 éves gya­nú­sí­tott 2024. már­ci­us 30-án, este, Szek­szár­don bement a sport­csar­nok épü­le­té­be, ahol három ajtót betört és több helyi­ség­ben is kuta­tott. A férfi az iro­dák­ból kame­rát, mobil­te­le­fo­no­kat és egy széf­ből több, mint egy­mil­lió forint kész­pénzt lopott el, továb­bá egy zacs­kós levest elfo­gyasz­tott. Az elkö­ve­tő a lopott pénzt Pécsett, majd Buda­pes­ten köl­töt­te el.

A férfi 2024. május 31-én, éjsza­ka, Szek­szár­don az egyik lakó­te­le­pen bement egy lép­cső­ház­ba, ahol berúg­ta az onnan nyíló táro­ló helyi­ség ajta­ját, így 30.000 forint kárt oko­zott. Ezután a táro­ló­ban lévő tár­gyak között kuta­tott, de végül nem vitt el semmit.

A gya­nú­sí­tott­nak mun­ka­he­lye, rend­sze­res jöve­del­me, állan­dó beje­len­tett lakó­he­lye nincs. Fia­tal fel­nőtt kora elle­né­re több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, spe­ci­á­lis bűn­is­mét­lő, vagyon elle­ni és erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­ször állt már bíró­ság előtt, és a mos­ta­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek ide­jén is továb­bi bün­te­tő­el­já­rás folyik elle­ne, amely körül­mény nem tar­tot­ta őt vissza az újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetésétől.

A nyo­mo­zó ható­ság tag­jai a gya­nú­sí­tot­tat elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján az egyik Tolna vár­me­gyei köz­ség vas­út­ál­lo­má­sán fog­ták el.

A férfi őri­zet­be véte­lét köve­tő­en a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel állás­pont­ja sze­rint annak mind az álta­lá­nos, mind a külö­nös tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak, még­pe­dig elsőd­le­ge­sen a bűn­is­mét­lés veszélye.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, és egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

Az ügy­ben 2024. ápri­lis 5. és júni­us 27. nap­ján kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

https://www.teol.hu/helyi-kek-hirek/2024/04/betortek-es-rengeteg-penzt-vittek-el-a-szekszardi-sportcsarnokbol

https://www.teol.hu/helyi-kek-hirek/2024/06/elkaptak-a-rendorok-a-szekszardi-sportcsarnokba-betoro-fiatal-ferfit