Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a „családi” rablás gyanúsítottjai – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te három test­vér letar­tóz­ta­tá­sát, akik Bátony­te­re­nyén kira­bol­tak egy pos­tai kézbesítőt.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság Bűn­ügyi Osz­tá­lya cso­por­to­san és bűn­szö­vet­ség­ben, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a három test­vér ellen.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a két férfi és a nő meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a 2023. decem­ber havi nyug­dí­ja­kat és szo­ci­á­lis jut­ta­tá­so­kat kéz­be­sí­tő bátony­te­re­nyei pos­tást ki fog­ják rabolni.

A nő decem­ber 6-án reg­gel tele­fo­non több­ször is fel­hív­ta a pos­tai kéz­be­sí­tőt azzal az ürüggyel, hogy merre tar­tóz­ko­dik, és sür­get­te őt, hogy a szá­má­ra kiutalt pénzt miha­ma­rabb kéz­be­sít­se neki. A pos­tás­tól kapott infor­má­ci­ó­kat tele­fo­non meg­osz­tot­ta test­vé­re­i­vel, akik egy bátony­te­re­nyei vas­úti átjá­ró­nál vár­ták a postást.

A kéz­be­sí­tő 10 óra körül kerék­pár­ját tolva ért az átjá­ró­hoz, ekkor a két férfi kiszállt a rend­szám nél­kü­li autó­juk­ból. Mind­ket­ten feke­te masz­kot visel­tek, ennek lát­tán  a pos­tás eldob­ta a kerék­pár­ját, és futás­nak eredt. A fér­fi­ak utána futot­tak, egyi­kük hátul­ról fejen ütöt­te és a hajá­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, majd rátér­delt és lefog­ta a kar­ját, a másik pedig levet­te róla a fel­ső­tes­tén kereszt­be átve­tett pos­tás táskát.

A fér­fi­ak a pos­tás tás­ká­ban lévő 3,5 mil­lió forint kész­pénz­zel és a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző pénz­tár­cá­val, mely­ben kész­pénz, vala­mint a sér­tett nevé­re kiál­lí­tott köz­ok­ira­tok és bank­kár­tya volt vissza­ül­tek a gép­ko­csi­ba és elhaj­tot­tak a helyszínről.

A cse­lek­mény a posta sérel­mé­re mint­egy 3,5 mil­lió forint kárt, míg a kéz­be­sí­tő­nek több mint 10.000 Ft kárt okozott.

A gya­nú­sí­tot­tak ellen cso­por­to­san és bűn­szö­vet­ség­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re, fel­ada­ta tel­je­sí­té­se köz­ben elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, a fér­fi­ak ellen ezen kívül készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­ge és okirat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt folyik a büntetőeljárás.

A két férfi letar­tóz­ta­tá­sát a jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség, nőtest­vé­rük letar­tóz­ta­tá­sát pedig a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elrendelte.

Az ügy­ről kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­anyag az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtuk-oket