Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a díler - rendőrségi fotókkal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 26 éves Nóg­rád megyei fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki több isme­rő­sé­nek is érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert az elmúlt idő­szak­ban.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 26 éves fér­fit 2021. szep­tem­ber 17-én már kihall­gat­ták gya­nú­sí­tott­ként, mert hóna­po­kig érté­ke­sí­tett kábí­tó­sze­re­ket egy isme­rő­sé­nek. A gya­nú­sí­tott vize­let­min­tá­já­ból három­fé­le kábí­tó­szer mutat­tak ki, ő is rend­sze­re­sen fogyasz­tott.

A rend­őrök 2022. feb­ru­ár 17-én, este, Rét­sá­gon ellen­őriz­ték a fér­fit egy gép­ko­csi uta­sa­ként. Az intéz­ke­dés során az autó átvizs­gá­lá­sa­kor - onnan, ahol a férfi ült - a föld­ről egy alu­fó­lia pakett került elő, benne kábí­tó­szer­gya­nús anyag­gal. A jobb első ajtó tér­kép­zse­bé­ben egy darab alu­fó­lia pakett került elő, mely fehér színű kábí­tó­szer­gya­nús anyag­gal volt szennye­zett. A férfi ülése mögött öt darab alu­fó­lia paket­tet talál­tak a rend­őrök, ben­nük kábí­tó­szer­gya­nús anyag­gal, össze­sen brut­tó 24,48 gramm tömeg­ben. A hely­szí­nen elvég­zett teszt kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő keta­min jelen­lé­tét jelez­te a lefog­lalt bűn­je­lek­ről, és az elő­ze­tes vegyész szak­ér­tői véle­mény sze­rint a lefog­lalt anyag kábí­tó­szert tar­tal­maz.

A nyo­mo­zó ható­ság meg­ál­la­pí­tot­ta azt is, hogy a férfi 2022. feb­ru­ár­já­ban is foly­tat­ta kábítószer-értékesítési tevé­keny­sé­gét, egyik fogyasz­tó­já­nak össze­sen 11 darab exta­sy tab­let­tát adott el.

A rend­őrök a fér­fit kábítószer-kereskedelem, illet­ve kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, és kez­de­mé­nyez­ték a letar­tóz­ta­tá­sát.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ügye­le­tes ügyé­szé­nek indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró teg­nap elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra, a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben.

A férfi elfo­gá­sá­ról kiadott – fény­ké­pek­kel is ellá­tott – rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szetszorta-a-drogot-a-kereskedo-a-kocsiban-amikor