Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a drogkereskedő - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba került egy 25 éves férfi, aki a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint évek óta rend­sze­re­sen, nagy mennyi­ség­ben árult kábítószert.

Az ügyész­ség minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tő külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket érté­ke­sí­tett, mielőtt a rend­őrök elfog­ták, majd lakó­he­lyén nagy mennyi­ség­ben dro­go­kat, a ter­jesz­tés­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket és több mil­lió forint össze­gű kész­pénzt fog­lal­tak le. A férfi 4-5 éve kap­cso­lat­ban áll egy díler­rel, aki­nek több mil­lió forint érték­ben adott el kábítószert.

Az eljá­rás tár­gyát jelen­leg 5-10 éves bün­te­té­si téte­lű bűn­cse­lek­mény képe­zi, azon­ban a lefog­lalt nagy mennyi­sé­gű kábí­tó­szer szak­ér­tői vizs­gá­la­tát köve­tő­en fel­me­rül­het súlyo­sabb bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pít­ha­tó­sá­ga is.

Az ügyész­ség bűn­is­mét­lés és szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­nek lehe­tő­sé­ge miatt tett indít­ványt a letartóztatásra.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány sze­rint egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen a ter­helt és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.