Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a felesége meggyilkolásával gyanúsított zirci férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség annak az 56 éves zirci fér­fi­nak, aki 2022. ápri­lis 16-án, dél­után, kony­ha­kés­sel szí­ven szúr­ta feleségét. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a moz­gás­sé­rült elkö­ve­tő fele­sé­gé­vel, közös gyer­me­kük­kel és annak fér­jé­vel élt együtt, azon­ban mint­egy két éve meg­rom­lott a kap­cso­la­ta a házas­tár­sá­val és rend­sze­res­sé vál­tak közöt­tük a szóváltások.

A házas­pár 2022. ápri­lis 16-án, dél­után is vesze­ke­dett, ami­kor a férfi egy 18,5 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel az asszony irá­nyá­ba szúrt.

A szú­rás a sér­tett szí­vét érte, aki ennek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhunyt, és a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai már csak a halál beáll­tát tud­ták megállapítani.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, amely­nek a bíró­ság a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt helyt adott, és a kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je is fel­leb­be­zett, így az nem végleges.