Főoldal » Archív » Letartóztatásban a feleségét bántalmazó férfi

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­já­hoz annak a negy­ven­négy éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki 2019 őszé­től több­ször bán­tal­maz­ta a vele egy ház­tar­tás­ban élő feleségét. 

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint 2020. feb­ru­ár 7-én, este, a gya­nú­sí­tott az egyik közös, még fia­tal­ko­rú gyer­me­kük­kel együtt azzal az előre meg­be­szélt cél­lal, hogy meg­ijesszék, ott­ho­nuk­ban egy fotel­be nyom­ták a sér­tet­tet, keze­it pedig ún. gyors­kö­tö­ző­vel meg­kö­töz­ték. Ami­kor a sér­tett­nek sike­rült a gyors­kö­tö­zőt levág­nia magá­ról, a gya­nú­sí­tott neki­tá­madt, a föld­re szo­rí­tot­ta, és ismét meg­kí­sé­rel­te meg­kö­töz­ni, ami ekkor a sér­tett aktív ellen­ál­lá­sa miatt nem sike­rült. Mivel a gya­nú­sí­tott a fiát is bevon­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­be, a kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és a sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te mel­lett kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja is terheli.

A nyo­mo­zás elren­de­lé­se után a lakó­ház­ban tar­tott ház­ku­ta­tás során a pad­lá­son a  szi­ge­te­lő­anyag mögött elrejt­ve, pléd­be cso­ma­gol­va, egy enge­dély nél­kül tar­tott fegy­vert és lősze­re­ket is talál­tak a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai, melye­ket lefoglaltak.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a letar­tóz­ta­tás fel­té­te­lei fenn­áll­nak. A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott és 2020. feb­ru­ár 20-án egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.