Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a felsőlajosi férfi, aki megölte és elásta volt élettársát - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a 38 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki 2020. decem­ber 22-én, Kar­ca­gon meg­öl­te és elás­ta volt élet­tár­sát.

Az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a férfi élet­tár­si kap­cso­la­ta 2020. végé­re, a több­nyi­re fél­té­keny­ség­ből eredő rend­sze­res vesze­ke­dé­sek miatt hely­re­hoz­ha­tat­la­nul meg­rom­lott. Ezért a férfi 2020. decem­ber 6-án, kis­fi­á­val együtt haza­köl­tö­zött a szü­le­i­hez.

A férfi 2020. decem­ber 22-én meg­lá­to­gat­ta volt élet­tár­sát Kar­ca­gon, a koráb­ban közö­sen lakott laká­suk­ban azért, hogy gyer­me­ke talál­koz­has­son az any­já­val.

A férfi és volt élet­tár­sa ez alka­lom­mal is össze­szó­lal­ko­zott a lakás­ban. Vitá­juk vesze­ke­dés­sé, majd köl­csö­nös vere­ke­dés­sé fajult.

Vere­ke­dés köz­ben a férfi egy hir­te­len moz­du­lat­tal a sér­tett nyaka köré fonta a kar­ját és erő­sen a mell­ka­sá­hoz szo­rí­tot­ta a nő fejét. A gya­nú­sí­tott a szo­rí­tás­ból csak akkor enge­dett, ami­kor már azt érzé­kel­te, hogy a sér­tett elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét.

A nő az elszen­ve­dett bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott.

Ezt köve­tő­en a férfi a gép­ko­csi­ja cso­mag­tar­tó­já­ba tette, majd más­nap elrej­tet­te a holt­tes­tet.

A nyo­mo­zó ható­ság fel­ku­tat­ta a nő holt­tes­tét, jelen­leg orvos­szak­ér­tők vizs­gál­ják a halál pon­tos okát.

A főügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert – a kiszab­ha­tó bün­te­tés súlyos­sá­ga és a gya­nú­sí­tott eddig tanú­sí­tott maga­tar­tá­sa miatt – tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén elrej­tőz­ne a ható­sá­gok elől, ille­tő­leg bizo­nyí­té­kok meg­sem­mi­sí­té­sé­vel nehe­zí­te­né a nyo­mo­zást. 

A Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2021. janu­ár 11-én az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés vég­le­ges.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az ügy­ben az aláb­bi lin­ke­ken elér­he­tő tájé­koz­ta­tá­so­kat adta a nyil­vá­nos­ság szá­má­ra:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megolte-volt-elettarsat

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megtalaltak-a-karcagon-megolt-no-holttestet

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/letartoztatasban-a-felsolajosi-ferfi