Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a férfi, aki baltával fenyegette a rendőröket - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den­ben egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indít­vá­nyá­val.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint egy Győr-Moson-Sopron megyei nő 2022. novem­ber 25-én, 21 óra­kor beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, misze­rint a fia be akar­ja rúgni a házá­nak ajta­ját, ami miatt veszély­ben érez­te magát. A hely­szín­re érke­ző rend­őrök – akik a beje­len­tő­től azt is meg­tud­ták, hogy a 30 éves férfi kiszá­mít­ha­tat­lan men­tá­lis álla­po­tú, egy­út­tal édes­ap­ja ellen koráb­ban élet elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el – a ház kapu­já­nál vet­ték észre az elkö­ve­tőt, aki egy bal­tát tar­tott a kezé­ben.

A rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy dobja el a bal­tát, amely­nek ő nem tett ele­get, hanem azt a feje fölé emel­ve lóbál­ni kezd­te, majd üvölt­ve távo­zás­ra hívta fel a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket. Az intéz­ke­dő rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy tegye le a bal­tát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint elin­dult felé­jük és azt mond­ta, hogy „taka­rod­ja­tok innen, külön­ben meg fog­tok halni”. Ami­kor a férfi már csak tíz méter­re volt a rend­őrök­től, a bal­tát újra fej­ma­gas­ság­ba tar­tot­ta és azt üvöl­töt­te, hogy „lője­tek, akkor is meg­öl­lek ben­ne­te­ket.” Ezen kije­len­té­sé­vel egy idő­ben a férfi futni kez­dett és meg­kö­ze­lí­tő­leg 5 méter­re volt a rend­őrök­től, ami­kor egyi­kük figyel­mez­te­tő lövést adott le.

Ezután a rend­őrök folya­ma­to­san hát­rál­tak, miköz­ben a férfi bal­tá­val a kezé­ben gya­lo­go­san követ­te őket és meg­ölé­sük­kel fenye­ge­tő­zött. Idő­köz­ben meg­erő­sí­tő rend­őri egy­sé­gek is érkez­tek, aki­ket a férfi szin­tén fenye­ge­tett, de ész­lel­ve a rend­őri fölényt hát­rál­ni kez­dett.

Mivel a férfi tovább­ra sem vetet­te alá magát a rend­őri intéz­ke­dés­nek, végül ellen­sze­gü­lé­sé­nek meg­tö­ré­se érde­ké­ben elekt­ro­mos sok­ko­lót és testi kény­szert alkal­maz­tak vele szem­ben, és elvet­ték tőle a még min­dig nála lévő bal­tát.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a több­szö­rö­sen bün­te­tett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, – aki a jelen bűn­cse­lek­ményt vissza­eső­ként, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el – arra figye­lem­mel, hogy fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye, egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által kiadott köz­le­mény itt: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/baltaval-fenyegetozott-0