Főoldal » Archív » Letartóztatásban a férfi, aki kétszer is betört ugyanabba az ingatlanba

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 38 éves, ecse­gi férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki két­szer is betört falu­be­li­je házába. 

A gyanú sze­rint a férfi elő­ször 2018. decem­ber 25-én egy tár­sá­val a kerí­té­sen átmász­va jutott be az idős, akkor éppen kór­há­zi keze­lés alatt álló férfi udva­rá­ra, ahol a fészer­ben talált rás­pollyal meg­pró­bál­ták fel­fe­szí­te­ni a ház bejá­ra­ti ajta­ját, de nem jár­tak siker­rel. Ekkor vissza­men­tek a fészer­be, ahol egy szög­re fel­akaszt­va meg­ta­lál­ták a ház pót­kul­csát, mellyel bemen­tek az ingat­lan­ba, ahon­nan szer­szám­gé­pe­ket, ház­tar­tá­si kis­gé­pe­ket, vala­mint a ruhás­szek­rény­ben lévő kabát­ból nagyobb össze­gű kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el, míg az ott talált sze­szes ita­lo­kat megitták.

Három hét eltel­té­vel a gya­nú­sí­tott az akkor még min­dig kór­ház­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett házá­ba az ablak­re­dőny fel­fe­szí­té­sé­vel, majd az ablak betö­ré­sé­vel jutott be, majd szin­tén ház­tar­tá­si kis­gé­pe­ket, gáz­pa­lac­ko­kat és egy fest­ményt zsákmányolt.

A gya­nú­sí­tott a lopás­sal a sér­tett­nek 900 000 forint kárt oko­zott, mely­nek egy kisebb hánya­da az eltu­laj­do­ní­tott dol­gok egy részé­nek lefog­la­lá­sá­val megtérült.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.

A bíró­ság dön­té­se ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be, de mivel a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se elle­ni fel­leb­be­zés­nek nincs halasz­tó hatá­lya, a férfi azon­nal rács mögé került.