Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a fiatalkorú tolvaj - rendőrségi videóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a fia­tal­ko­rú kál­lói fiú­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki gyer­mek­ko­rá­tól kezd­ve köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, a kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra soro­za­tos lopá­sok miatt került sor.

A 14 éves fiú 2022 tava­szán több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett tele­pü­lé­sén. Már­ci­us 16-án az éjsza­kai órák­ban az abla­kot fel­fe­szít­ve betört a kál­lói pos­ta­hi­va­tal épü­le­té­be, ahon­nan 369.000 forint kész­pénzt lopott el. 

Ápri­lis 17-én lakó­he­lyén egy utcán álló, zárt autó­busz abla­kát tört­be be, majd a jár­mű­ből elvitt egy rádi­ós fej­egy­sé­get és egy fanye­lű bics­kát. A busz kassza­fi­ók­já­nak zár­ját is fel­fe­szí­tet­te, azon­ban azt üre­sen talál­ta. A zsák­má­nyolt kész­pénz egy részét elköl­töt­te, a busz­ból eltu­laj­do­ní­tott mag­nót és bics­kát egy füves terü­let­re dobta. 

Ápri­lis 28-án egy sze­mély­gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ból lopott el egy pénz­tár­cát a benne lévő 140.000 forint kész­pénz­zel, arany kar­kö­tő­vel és a sér­tett, vala­mint csa­lád­tag­jai nevé­re kiál­lí­tott sze­mé­lyi okmá­nyok­kal, bank­kár­tyá­val együtt.

Május 8-án ismét egy sze­mély­gép­ko­csit tört fel, és ezút­tal 23.000 forint kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

A lopá­sok­kal össze­sen 585.500, a ron­gá­lá­sok­kal továb­bi 62.000 forint kárt oko­zott a sértetteknek.

A 14 éves fiú koráb­ban is rend­sze­re­sen köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, azon­ban koráb­ban a Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság­nak több eljá­rást is meg kel­lett szün­tet­nie vele szem­ben a bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró élet­ko­ra miatt.

A most vizs­gált cse­lek­mé­nye­it viszont már a lopá­sok bün­tet­he­tő­sé­gé­nek alsó kor­ha­tá­rát betölt­ve, a 14. szü­le­tés­nap­ja után követ­te el, a nyo­mo­zó ható­ság elfo­gá­sa után elő­ter­jesz­tést is tett a fiú letartóztatására.

A letar­tóz­ta­tás a leg­sú­lyo­sabb sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés, ezért fia­tal­ko­rú­ak letar­tóz­ta­tá­sá­nak az álta­lá­nos tör­vé­nyi fel­té­te­lek meg­lé­te ese­tén is csak akkor van helye, ha az a bűn­cse­lek­mé­nyek külö­nös tár­gyi súlya foly­tán szük­sé­ges. Ebben az ügy­ben ez a fel­té­tel a fia­tal által elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek soro­zat­jel­le­gé­re, azok nagy szá­má­ra figye­lem­mel aggály­ta­la­nul meg­ál­la­pít­ha­tó volt.

Az ügyész­ség ezért a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét a bíró­ság előtt indít­vá­nyoz­ta is, mert a szö­kés és bűn­is­mét­lés veszé­lye foko­zot­tan fenn­állt a fiú­val szem­ben, hiszen koráb­ban a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló gyer­mek­ott­hon­ból is megszökött.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve egy hónap­ra elren­del­te a fiú letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tést az ügyész­ség tudo­má­sul vette, azon­ban a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az még nem végleges.

Az ügy­ről kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-a-postabetoro#6