Főoldal » Archív » Letartóztatásban a hajléktalant kirabló féri

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­hoz annak a hat­van­há­rom éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki rövid ideje Szek­szár­don haj­lék­ta­lan­ként tar­tóz­ko­dik és egy másik haj­lék­ta­lant kirabolt.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020. feb­ru­ár 12-én, dél­előtt, Szek­szár­don a vonat­pá­lya­ud­var mel­let­ti bok­ros terü­le­ten, egy másik haj­lék­ta­lan fér­fi­től, a sér­tet­től, pénzt köve­telt. A gya­nú­sí­tott elvet­te a sér­tett séta­bot­ját, ami­vel két­szer ütést mért a sér­tett fejé­re, majd a föl­dön fekvő sér­tett nad­rág­zse­bé­ből elvett 2.000.-Ft.-ot. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a gya­nú­sí­tott a sér­tett élet­tár­sát, mint szem­ta­nút, azzal fenye­get­te meg, hogy meg­öli. A fenye­ge­tés a vas­úti biz­ton­sá­gi őr jelen­lé­té­ben tör­tént. Végül a gya­nú­sí­tott hely­színt elhagy­ta, rend­őri intéz­ke­dés után fog­ták el.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a letar­tóz­ta­tás okai is fenn­áll­nak, így első­sor­ban a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak vagy meg­fé­lem­lí­té­sé­nek, továb­bá szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye. A gya­nú­sí­tott  több­szö­rö­sen bün­te­tett előéletű.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyát elfo­gad­va 2020. feb­ru­ár 14. nap­ján egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A nyo­mo­zás a továb­bi­ak­ban e kény­szer­in­téz­ke­dés mel­lett folyik.