Főoldal » Archív » Letartóztatásban a hétvégi házakat fosztogató testvérpár

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a hét­vé­gi házak fel­tö­ré­se miatt indult ügyben.

Az ügy két gya­nú­sí­tott­ja, egy 22 és egy 25 éves fia­tal férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság indí­tott nyo­mo­zást a megye­szék­hely Som­lyó tele­pü­lés­ré­szén elkö­ve­tett betö­rés­so­ro­zat miatt.

A test­vér­pár 2019. janu­ár és feb­ru­ár hónap­ja­i­ban – az eddi­gi ada­tok sze­rint – hét hét­vé­gi házat tört fel, egy ízben pedig az elzá­ró sap­ká­kat fel­fe­sze­get­ve meg­ron­gál­ták a víz­mű­vek tűz­csap­ja­it, majd a csap­ból jog­ta­la­nul vizet vételeztek.

A gya­nú­sí­tot­tak a fel­tört hét­vé­gi házak­ból elekt­ro­ni­kai és műsza­ki esz­kö­zö­ket – lánc­fű­ré­sze­ket, szi­vattyút, gáz­pa­lac­ko­kat – tulaj­do­ní­tot­tak el, de volt olyan hely, ahon­nan a ház­tar­tá­si esz­kö­zö­ket vit­ték maguk­kal, zsák­mány­ként akár a balta vagy szap­pan­tar­tó is meg­fe­lelt nekik. Akadt olyan telek is, ahová továb­bi siker remé­nyé­ben több­ször is betörtek.

A gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nye­ik­kel a sér­tet­tek­nek össze­sen több mint 600.000 Ft kárt okoz­tak, nem szá­mít­va a ron­gá­ló­dá­sok kija­ví­tá­sá­nak költségeit.

A gya­nú­sí­tot­tak mind­ket­ten vol­tak már bün­tet­ve. Elfo­gá­suk előtt állan­dó lak­hellyel nem ren­del­kez­tek, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat­tak, cse­lek­mé­nye­i­ket rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, üzlet­sze­rű­en követ­ték el. A fia­ta­labb test­vér körö­zés alatt is állt tar­tóz­ko­dá­si helye meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben, báty­já­val szem­ben pedig más eljá­rás is folyik a bíróságon.

A nyo­mo­zá­si bíró mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra ren­del­te el az ügyé­szi indít­vány alap­ján a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa és a gya­nú­sí­tot­tak jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érdekében.