Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a horgászbottolvaj - FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint egy hét alatt több pin­ce­he­lyi­sé­get tört fel, és onnan hor­gász­bo­to­kat, csó­nak­mo­tort lopott. 

Az indít­vány sze­rint a férfi  2021. május 07-én egy toko­di tár­sas­ház pin­cé­jé­ben lévő táro­ló­he­lyi­ség ajta­ját fel­fe­szí­tet­te, és onnan egy  lánc­fű­részt  vitt el. Ugyan­ezen a héten egy másik táro­ló­ból össze­sen 160.000,- Ft. érték­ben lopott csó­nak­mo­tort és 2  hor­gász­bo­tot. Az esz­ter­go­mi rend­őrök a lopott tár­gya­kat lefoglalták.

A férfi 2021. május 06-07 között  egy másik tár­sas­ház pin­cé­jé­be a fém­rá­csos ajta­já­nak lehaj­lí­tá­sá­val hatolt be, és onnan két, orsó­val fel­sze­relt hor­gász­bo­tot, vala­mint  dugókulcs-készletet vitt el össze­sen 63.000,- Ft. értékben.

Az elkö­ve­tő ugyan­ezen  a héten egy har­ma­dik toko­di tár­sas­ház pin­cé­jé­be hatolt be a fém­rá­csos ajtó lehaj­lí­tá­sá­val, és onnan 368.000,- Ft érték­ben vitt el hor­gász­bo­to­kat, per­ge­tő­bo­to­kat, merítőszákot.

A fér­fit a bíró­ság 2018-ban cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely­ből 2019-ben párt­fo­gó fel­ügye­let alkal­ma­zá­sa mel­lett fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tot­ták, ennek pró­ba­ide­je alatt követ­te el  a lopásokat.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt egy hónap­ra elrendelte.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megszakitottak-a-sorozatot-4 olda­lon tekint­he­tők meg.