Főoldal » Archív » Letartóztatásban a kábítószer árának megszerzése érdekében lopásokat elkövető férfi

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a mis­kol­ci fér­fi­nak, aki 2019. janu­ár 17-én azért uta­zott auszt­ri­ai lakó­he­lyé­ről Sop­ron­ba, hogy ott lopá­sok­ból pénzt sze­rez­zen kábí­tó­szer­re, amit Győr­ben kívánt megvásárolni.

A 37 éves férfi ezen a napon három autó­ból tulaj­do­ní­tot­ta el a sofő­rök tás­ká­it az azok­ban lévő pénz­össze­gek­kel és okira­tok­kal együtt, míg a tulaj­do­no­sa­ik az autó­ik­ból árut pakol­tak. A gya­nú­sí­tott emel­lett a piac köze­lé­ben több par­ko­ló autót is meg­pró­bált kinyit­ni, de azok zárva voltak.

A férfi a lopá­sok­ból leg­alább 102.000 forint­ra tett szert, míg a tás­ká­kat és az okira­to­kat nagyobb­részt eldob­ta. A kész­pénz­ből ezt köve­tő­en autót bérelt és Győr­be uta­zott, ahol kábí­tó­szert vett, amit el is fogyasz­tott. Ezt köve­tő­en vissza­uta­zott Ausztriába.

Elfo­gá­sá­ra más­nap került sor Sop­ron­ban, mikor a bérelt autót vitte vissza.

Az elkö­ve­tőt koráb­ban Mis­kol­con kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mény miatt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélték.

A lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a bíró­ság – oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját – elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés indo­kai – az ügyész­ség érve­i­nek meg­fe­le­lő­en – a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszélye.

A bíró­ság dön­té­se az elkö­ve­tő és védő­jé­nek fel­leb­be­zé­sé­re tekin­tet­tel még nem vált véglegessé.