Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított balatonfüredi férfi - rendőrségi fotóval és videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kül­föld­ről, eladá­si cél­lal ren­delt nagyobb mennyi­sé­gű, amfetamin-tartalmú kábí­tó­szert az a kábítószer-kereskedelemmel gya­nú­sí­tott férfi, aki­nek ezért a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 26 éves bala­ton­fü­re­di férfi 2020 novem­be­ré­ben két alka­lom­mal össze­sen 1100 gramm, míg 2021 már­ci­u­sá­ban újból egy kilo­gramm mennyi­sé­gű, amfetamin-tartalmú kábí­tó­szert ren­delt egy dark­ne­tes olda­lon keresz­tül kül­föld­ről, érté­ke­sí­té­si céllal.

A már­ci­u­si ren­de­lé­sű kábí­tó­szert a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda már a kéz­be­sí­tés előtt, a buda­pes­ti nem­zet­kö­zi repü­lő­té­ren lefog­lal­ta, míg a koráb­ban ren­delt anya­got az elkö­ve­tő laká­sán tar­tott ház­ku­ta­tás során, a hűtő­ben talál­ták meg.

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te minő­sí­tő körül­mé­nyek nél­kül 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűncselekmény.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya miat­ti szö­kés veszé­lyé­re, vala­mint az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en egy hónap­ra elren­delt. A vég­zés végleges.

A rend­őr­ség által kiadott – fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nemzetkozi-muveletsorozat-kereteben-ujabb