Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfi letartóztatásáról – a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint szom­bat­he­lyi csa­lá­di házá­nak alag­so­rá­ban 123 tő kan­na­bisz növényt ter­mesz­tet érté­ke­sí­tés­re.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021-ben a csa­lá­di házá­nak alag­so­rá­ban kiala­kí­tott helye­ken ter­mesz­tet­te a kábí­tó­szer tar­tal­mú növé­nye­ket, amit érté­ke­sí­te­ni kívánt.

A Vas megyei rend­őrök a 2021. már­ci­us 24-én meg­tar­tott szem­lén össze­sen 123 darab kan­na­bisz növényt és két cso­mag­ban össze­sen 25 gramm kábí­tó­szer­gya­nús növé­nyi tör­me­lé­ket, továb­bá kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­hez és szá­rí­tá­sá­hoz szük­sé­ges nagy fény­erő­jű halo­gén lám­pá­kat, ven­ti­lá­tort, elszí­vót, tápsó-oldatokat, növe­ke­dés­ser­ken­tőt fog­lal­tak le.

A Vas Megyei Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tett kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja pén­te­ken elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en.