Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kábítószer-kereskedő - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­já­hoz annak a gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akit 2021. feb­ru­ár 10-én fog­tak el és vet­tek őri­zet­be a Bony­há­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság munkatársai.

A fér­fit 18 óra körül iga­zol­tat­ták Bony­hád lakott terü­le­tén belül, majd a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai ellen­őriz­ték az álta­la veze­tett gép­ko­csit is. Ennek során meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak két alu­fó­lia­cso­ma­got, melyek mind­egyi­ké­ben fehér por volt, össze­sen kb. brut­tó 26 gramm mennyi­ség­ben, vala­mint egy digi­tá­lis mér­le­get is. A lefog­lalt fehér por az igaz­ság­ügyi vegyész szak­ér­tő vizs­gá­la­tá­nak ered­mé­nye sze­rint amfe­ta­mint tar­tal­ma­zott, amely kábí­tó­szer­nek minősül.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020. ősz óta érté­ke­sí­tet­te mások­nak is a kábí­tó­szert, heti rend­sze­res­ség­gel, gram­mon­ként 3.500.- Forin­tért. Emel­lett ő maga is fogyasz­tott kábí­tó­szert, utol­já­ra az elfo­gá­sát meg­elő­ző napon.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fi­val keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­te, amely a tör­vény sze­rint két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a letar­tóz­ta­tás álta­lá­nos fel­té­te­lei mel­lett annak külö­nös okai is fenn­áll­nak, így a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyá­val min­den­ben egyet értve 2021. feb­ru­ár 12. nap­ján egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.