Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kábítószer-kereskedő családfő – rendőrségi videóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 56 éves bátony­te­re­nyei férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki kül­föld­ről is irá­nyí­tot­ta a magyar­or­szá­gi lakó­he­lyén kiépí­tett drogkereskedelmet.

A  nyo­mo­zás  ada­tai sze­rint a férfi évek óta dol­go­zik Hol­lan­di­á­ban, azon­ban rend­sze­re­sen haza­lá­to­gat bátony­te­re­nyei ott­ho­ná­ba, ahol egy­ko­ri fele­sé­gé­vel élnek.

A gya­nú­sí­tott a ház egyik helyi­sé­gé­ben nagy mennyi­sé­gű, külön­bö­ző álla­gú kábí­tó­szert hal­mo­zott fel, külön-külön por­ci­óz­va és cso­ma­gol­va. 2023-ban, a bel­föl­di tar­tóz­ko­dá­sai alkal­má­val több­ször is adott el kábí­tó­szert az isme­rő­si köré­ben, vala­mint lánya akko­ri élet­tár­sa fogyasz­tás­ra és tovább­ér­té­ke­sí­tés­re is kapott a drog­ból. Ami­kor a férfi Hol­lan­di­á­ban tar­tóz­ko­dott, az anya­gok átadá­sát a volt fele­sé­ge intézte.

A 2024. május 2-án a nyo­mo­zók össze­sen több mint 930 gramm - kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anya­got - port és tab­let­tát fog­lal­tak le az ingat­lan­ban. A rend­őrök az intéz­ke­dés során lefog­lal­tak még egy enge­dély nél­kül tar­tott vadász­fegy­ver és több lőszert is.

A nyo­mo­zók a fér­fit kábítószer-kereskedelem és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tett­nek elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ták meg, az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egyet­ér­tett és elren­del­te a férfi letartóztatását. 

Az ügy­ben a nyo­mo­zó ható­ság vide­ós saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/osszehangolt-csapas-a-drogkereskedokre