Főoldal » Archív » Letartóztatásban a kábítószereket megszerző és társait ellátó olasz férfi

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te egy 27 éves, Német­or­szág­ban lakó olasz férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akit a rend­őrök a S.U.N. fesz­ti­vá­lon fog­tak el kábí­tó­szer ter­jesz­té­se miatt.

A gya­nú­sí­tott több tár­sá­val érke­zett Német­or­szág­ból a Nóg­rád megyé­ben meg­ren­de­zett goa fesz­ti­vál terü­le­té­re. Érke­zé­sük után nagyobb mennyi­sé­gű kábí­tó­szert – MDMA-t – vásá­rolt egy eddig isme­ret­len sze­mély­től a fesz­ti­vál terü­le­tén. A meg­szer­zett anyag­ból adott a vele Magyar­or­szág­ra érke­ző többi sze­mély­nek is, akik élel­mi­szert adtak neki érte, egy részét pedig más­faj­ta kábí­tó­szer­re – így továb­bi anya­gok­ra, hasis­ra és can­na­bis mag­vak­ra – cse­rél­te.

A sze­rek­ből fogyasz­tott is: vize­le­té­ből leg­alább három féle szer jelen­lé­te volt kimu­tat­ha­tó a vizs­gá­la­tok során.

Mivel a magyar tör­vé­nyek sze­rint a kábí­tó­szer más sze­mély­nek tör­té­nő átadá­sa – akár ingye­ne­sen, akár cse­rél­ve is – bűn­cse­lek­mény, a nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként.

A fér­fi­től lefog­lalt 32 pakett MDMA hatóanyag-tartalmának vizs­gá­la­ta érde­ké­ben a nyo­mo­zó ható­ság szak­ér­tőt ren­delt ki. Az elő­ze­tes szak­vé­le­mény sze­rint a kábí­tó­szer­ből egy pakett ható­anyag­tar­tal­ma is meg­ha­lad­ja a tör­vény sze­rin­ti cse­kély mennyi­sé­get, így a fér­fi­vel szem­ben a gya­nú­sí­tás később a jelen­le­gi­nél is súlyo­sabb lehet, a kábí­tó­szer össz­mennyi­sé­ge jelen­tős­nek is minő­sül­het.

A gya­nú­sí­tot­tól lefog­lalt kábí­tó­szer tel­jes mennyi­sé­gé­nek vizs­gá­la­ta folyik. A férfi kül­föl­di állan­dó lak­he­lye és a cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlya miatt a bíró­ság meg­ala­po­zott­nak tar­tot­ta az ügyé­szi indít­ványt arra nézve, hogy a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től tar­ta­ni lehet, és csak letar­tóz­ta­tá­sa útján lehet biz­to­sí­ta­ni, hogy a ható­ság ren­del­ke­zé­sé­re áll­jon, ezért az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra.

A nyo­mo­zó ható­ság a férfi tár­sa­sá­gá­ban lévő három német nővel szem­ben kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt indí­tott eljá­rást.