Főoldal » Archív » Letartóztatásban a kábítószert csempésző koszovói házaspár

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a koszo­vói házas­párt, akik a múlt hét vasár­nap­ján pró­bál­tak meg közel 15 kg mari­hua­nát Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pész­ni.

A gyanú sze­rint a koszo­vói nem­ze­ti­sé­gű férfi és nő 2019. már­ci­us 10-én este 6 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a férj tulaj­do­nát képe­ző oszt­rák for­gal­mi rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­val. A gép­jár­mű­ben tar­tóz­ko­dott utas­ként a férfi fele­sé­ge is. Az útle­vél­el­len­őr­zést köve­tő­en másod­la­gos vizs­gá­lat­ra került sor, mely­nek során a gép­jár­mű pót­ke­rék táro­ló­já­ban 9 cso­mag­ban, mint­egy 15 kg kan­na­bisz­ra jel­lem­ző kan­nab­ion­id vegyü­le­te­ket talál­tak meg és fog­lal­tak le. A gyors­teszt, vala­mint az elő­ze­tes véle­mény alap­ján meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott anyag kábí­tó­szer­nek minő­sül, mely­nek tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát.

A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Nem­zet­kö­zi Bűnö­zés Elle­ni Főosz­tá­lya foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség irá­nyí­tá­sa mel­lett.