Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a katalizátor tolvajok - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség közleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint az elmúlt három hét alatt több mint egy tucat sze­mély­gép­ko­csi kata­li­zá­to­rát lop­ták el Tisza­új­vá­ros­ban, Mis­kol­con és Egerben.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a két férfi 2020. októ­ber 11. és novem­ber 5. között, éjsza­ka követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket. A gya­nú­sí­tot­tak miu­tán kisze­mel­ték a köz­te­rü­le­ten par­ko­ló, jel­lem­ző­en régeb­bi gyár­tá­sú gép­ko­csi­kat, a náluk lévő esz­kö­zök­kel a jár­mű­vek aljá­ról, a motor­tér alat­ti rész­ről kivág­ták és eltu­laj­do­ní­tot­ták a kata­li­zá­tort. A bűn­cse­lek­mé­nyek Tisza­új­vá­ros­ban tíz, míg Mis­kol­con és Eger­ben két - két jár­mű­vet érin­tet­tek. A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint azon­ban a két férfi továb­bi hason­ló, eddig még fel nem derí­tett bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkövethetett.

A gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke a lopott jármű-alkatrészeket egy mogyo­ró­di vál­lal­ko­zás telep­he­lyén úgy érté­ke­sí­tet­te, hogy a véte­li jegye­ken önma­gát valót­la­nul az alkat­ré­szek tulaj­do­no­sa­ként tün­tet­te fel.

A Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság - miu­tán az elkö­ve­tők azo­nos­sá­gá­ra tekin­tet­tel egye­sí­tet­te az ügye­ket – a két fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt, vala­mint egyi­kü­ket továb­bá hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint a még fel nem derí­tett cse­lek­mé­nyek kap­csán a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért elren­del­te a letartóztatásukat.

A kata­li­zá­tor lopá­sok az elmúlt idő­szak­ban rend­kí­vü­li módon elsza­po­rod­tak. A cse­lek­mény követ­kez­té­ben az érin­tett jár­mű­vek átme­ne­ti­leg üzem­kép­te­len­né vál­nak és az elkö­ve­tés­re jel­lem­ző mód­szer – az alkat­rész kivá­gá­sa a jár­mű­vek­ből – komoly javí­tá­si költ­sé­gek­kel járó kárt okoz a sér­tet­tek­nek. Az ügyész­ség ezért kéri a gép­jár­mű tulaj­do­no­so­kat, hogy a meg­elő­zés érde­ké­ben foko­zott figyel­met for­dít­sa­nak jár­mű­ve­ik biztonságára.