Főoldal » Archív » Letartóztatásban a katalizátorokra szakosodott tolvaj

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 28 éves erdő­ker­te­si férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki par­ko­ló gép­ko­csik alkat­ré­sze­it vágta le haszon­szer­zés érde­ké­ben.

A gya­nú­sí­tott 2019 feb­ru­ár­ja óta követ­te el lopá­si cse­lek­mé­nye­it, par­ko­lók­ban hagyott gép­ko­csik sérel­mé­re. Mód­sze­re az volt, hogy par­ko­ló, őri­zet­len gép­ko­csi­kat kere­sett, majd az autók kipu­fo­gó­ját, illet­ve kata­li­zá­to­rát levág­ta és eltu­laj­do­ní­tot­ta. A férfi üze­mek, isko­la és kór­ház par­ko­ló­ját is kisze­mel­te a cse­lek­mé­nyek elkövetésére.

A cse­lek­mé­nyek egy részé­nél a férfi egy brit rend­szá­mú gép­ko­csit hasz­nált, miköz­ben élet­tár­sa figyelt a közel­ben, így nyújt­va segít­sé­get a fér­fi­nek, de cse­lek­mé­nyei másik részét egy – ezi­dá­ig – isme­ret­len sze­méllyel követ­te el.

A gya­nú­sí­tás­ban az ország több váro­sá­ban elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek sze­re­pel­nek, a Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság egye­bek mel­lett Vácon, Gyön­gyö­sön és Sal­gó­tar­ján­ban elkö­ve­tett lopá­sok miat­ti bün­te­tő­el­já­rá­so­kat is egye­sí­tett.  A nyo­mo­zó ható­ság eddig nyolc, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopást rótt a férfi terhére.

A gya­nú­sí­tott a cse­lek­mé­nye­ket fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, vele szem­ben több bün­te­tő­el­já­rás is folyik, 2019 máju­sá­ban egy alka­lom­mal az őt iga­zol­tat­ni akaró rend­őrök elől is meg­pró­bált elme­ne­kül­ni.  Ezért a bíró­ság – meg­ala­po­zott­nak tart­va az ügyé­szi indít­ványt – elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mivel csak ez a kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­mas arra, hogy őt a bűn­is­mét­lés­től, avagy a szö­kés­től, elrej­tő­zés­től visszatartsa.