Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kenyérvágó késsel fenyegetőző mezőtúri rabló- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­tú­ri Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­nál egy 29 éves kun­szent­már­to­ni nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt.

Az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a nő 2020. decem­ber 12-én haj­nal­ban Mező­tú­ron bemá­szott a kerí­té­sen át a sér­tett házas­pár csa­lá­di házá­nak udva­rá­ra. A nő meg­bot­lott a kerti szer­szá­mok­ba és ezzel zajt csa­pott. Erre fel­éb­redt a 81 éves, járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő férj és 64 éves fele­sé­ge, aki a zaj irá­nyá­ba, a bejá­ra­ti ajtó­hoz sie­tett.

Az elkö­ve­tő ebben a pil­la­nat­ban bever­te a bejá­ra­ti ajtó üve­gét egy kerék­kulccsal, majd benyúlt az ablak­ke­re­ten, és kinyi­tot­ta az ajtót a zár­ban hagyott kulccsal. A sér­tett nő az ajtó elé tette a lábát, de a gya­nú­sí­tott fél­re­tol­ta őt és bement a ház kony­há­já­ba.

Az elkö­ve­tő azzal fenye­ge­tő­zött, hogy meg­öli a sér­tet­te­ket, s érté­kek után kutat­va kibo­ro­gat­ta, szét­do­bál­ta a kony­ha­szek­rény fiók­ja­i­nak tar­tal­mát. Eköz­ben a sér­tett nő beme­ne­kült fér­jé­hez a háló­szo­bá­ba és mobil­te­le­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

Miu­tán a gya­nú­sí­tott átku­tat­ta a kony­hát, magá­hoz vett egy 20 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kenyér­vá­gó­kést és bement a háló­szo­bá­ba. A szoba átku­ta­tá­sa köz­ben, tovább­ra is azzal fenye­get­te a sér­tett házas­párt, hogy kiolt­ja éle­tü­ket.

A sér­tett férfi azon­ban szem­be­szállt az elkö­ve­tő­vel és a járó­ke­ret­tel tett kaszá­ló moz­du­lat­tal kiütöt­te a folya­ma­to­san fenye­ge­tő­dző nő kezé­ből a kést.

Ebben a pil­la­nat­ban érkez­tek a hely­szín­re a rend­őrök, akik intéz­ked­tek az elkö­ve­tő­vel szem­ben.

Az ügyé­szi indít­vány sze­rint a koráb­ban már vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt elítélt nő kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ha­tó, és fenn­áll a veszé­lye annak, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén elszök­ne, elrej­tőz­ne, ille­tő­leg újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, ezért a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra.

A Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. decem­ber 14-én az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés a gya­nú­sí­tott és védő­je által beje­len­tett fel­leb­be­zés foly­tán még nem vég­le­ges.