Főoldal » Archív » Letartóztatásban a koronavírus elleni vakcinára hivatkozó csalárd nő

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indí­tott bűn­ügy­ben indít­ványt tett annak a sió­fo­ki nőnek a letartóz­ta­tá­sá­ra, aki egy vál­lal­ko­zó­tól akart ötmil­lió forin­tot kicsal­ni arra hivat­ko­zás­sal, hogy alkal­ma­zot­ta­it be kell oltat­nia és fer­tőt­le­ní­te­nie kell telephelyeit.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott - kihasz­nál­va a koro­na­ví­rus ter­je­dé­se miat­ti Magyar­or­szá­gon fenn­ál­ló veszély­hely­ze­tet - magát ÁNTSZ alkal­ma­zott­nak adta ki és 2020. már­ci­us 18. nap­ján azzal hívott fel egy sió­fo­ki cég­ve­ze­tőt, hogy azon­nal tegyen ele­get uta­sí­tá­sa­i­nak, külön­ben telep­he­lye­it be fog­ják záratni.

A nő a tele­fonban arra uta­sí­tot­ta a vál­lal­ko­zót, hogy ren­del­je meg vala­mennyi alkal­ma­zott­já­nak a koro­na­ví­rus elle­ni vak­ci­nát és a mun­ka­vég­zés helyén tör­té­nő fer­tőt­le­ní­tést, ami­ért ötmil­lió forin­tot utal­jon át az álta­la meg­adott bank­szám­la­szám­ra. A sér­tett azon­ban nem tett ele­get a gya­nús köz­lés­nek, hanem a rend­őr­ség­hez fordult.

A gya­nú­sí­tott nő koráb­ban is köve­tett már el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, mivel őt a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság nem jog­erő­sen idén feb­ru­ár­ban több rend­be­li lopás miatt egy év hét hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A bíró­ság az ügyész­sé­gi indít­vány­nak helyt adott és ügye­le­ti idő­ben elren­del­te a nő letartóztatását.