Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a külföldi férfi, aki a megütötte és lefejelte a rendőrt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő kül­föl­di fér­fit, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. novem­ber 4-én 22 óra körül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei őrzött szál­lás­he­lyen egy ide­gen­ren­dé­sze­ti őri­zet­ben lévő kül­föl­di férfi rátá­madt az esti lét­szám­el­len­őr­zést végző rendőrre.

A 28 éves szír állam­pol­gár­sá­gú férfi min­den előz­mény nél­kül nagy erő­vel arcon fejel­te, illet­ve ököl­lel meg­ütöt­te a hiva­ta­los sze­mélyt, aki a táma­dás követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett és az egyik fogá­ból letört egy darab. 

A táma­dott test­tá­jék­ra, a feje­lés, vala­mint az ütés ere­jé­re tekin­tet­tel fenn­állt a súlyos sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis esé­lye is, amely csak a sér­tett kité­ré­se miatt maradt el.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség intéz­ke­dett a férfi ügyész­ség­re tör­tént elő­ál­lí­tá­sá­ra, elren­del­te őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A gya­nú­sí­tott ellen a Nyír­bá­to­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság is bün­te­tő­el­já­rást foly­tat önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt, amely cse­lek­ményt 2022. októ­be­ré­ben szin­tén az őrzött szál­lá­son köve­tett el.

Mivel az elkö­ve­tő Magyar­or­szág­hoz sem­mi­lyen módon nem kötő­dik, mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel, illet­ve az ország­ban tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó enge­déllyel sem ren­del­ke­zik, meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén elér­he­tet­le­né válna.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt cse­lek­mény­nek a tör­vé­nyes rend alap­ja­it sem­mi­be vevő, az eljá­ró rend­őr­re való durva táma­dá­sá­val meg­nyil­vá­nu­ló jel­le­gé­re, vala­mint az egy hóna­pon belül elkö­ve­tett két sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény­re figye­lem­mel az is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­ba­dás­ág­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Mind­er­re figye­lem­mel a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon elrendelt.