Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a külföldről kábítószert szerző férfi - a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra elren­del­te annak a 45 éves Tolna vár­me­gyei fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint kül­föld­ről sze­rez­te be a kábítószereket.

A gya­nú­sí­tott ellen azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert arra merül­tek fel ada­tok, hogy nagy mennyi­ség­ben állít elő szin­te­ti­kus kábí­tó­szert, speed-et. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ehhez kül­föld­ről szál­lít Magyar­or­szág­ra kábí­tó­szert, illet­ve kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges alap­anya­got, ame­lye­ket a Tolna vár­me­gyei köz­ség­ben talál­ha­tó lakó­he­lyén tart.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda folytatja.

A nyo­mo­zó ható­ság 2023. május 26-án, reg­gel, kuta­tott mind a gya­nú­sí­tott lakó­há­zá­ban, mind pedig az álta­la Buda­pes­ten bérelt sze­mély­gép­ko­csi­ban, melyek­ből kábí­tó­szer­gya­nús anya­go­kat, vala­mint kábí­tó­szer szál­lí­tá­sá­ra, készí­té­sé­re, kimé­ré­sé­re és ada­go­lá­sá­ra szol­gá­ló esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le.

Az elő­ze­tes vegyész­szak­ér­tői véle­mény sze­rint a lefog­lalt – első­sor­ban amfe­ta­min ható­anya­got tar­tal­ma­zó – kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

Erre figye­lem­mel a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként és őri­zet­be vet­ték. Ezt a bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A gya­nú­sí­tot­tat 2021. év tava­szán fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, és jelen­leg is két másik bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt áll, melyek egyi­ke szin­tén kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mény miatt folyik bíró­sá­gi szak­ban. Emel­lett az elfo­gá­sát meg­elő­ző­en több­ször járt kül­föl­dön, az ada­tok sze­rint éppen a kábí­tó­sze­rek beszer­zé­se érdekében.

E körül­mé­nyek­re és a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re is figye­lem­mel a főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel állás­pont­ja sze­rint a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­nek mind az álta­lá­nos, mind a külö­nös fel­té­te­lei is fennállnak.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.