Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a különös visszaeső díler - rendőrségi videóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 45 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki több hóna­pon keresz­tül érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert ismerőseinek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021 nya­rá­tól több isme­rő­sé­nek érté­ke­sí­tett eddig isme­ret­len for­rás­ból szár­ma­zó metam­fe­ta­mint. Isme­rő­sei elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­tés alap­ján jelent­kez­tek nála, és kipor­ci­ó­zott ada­gok­ban, kész­pén­zért vet­ték át tőle az anyagot.

Leg­utóbb május 3-án adott át egyik barát­já­nak 3 gramm kábí­tó­szert, ekkor a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai őt és a fogyasz­tót is tet­ten érték.

A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, koráb­ban kábí­tó­szer keres­ke­de­lem miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, a mos­ta­ni cse­lek­ményt így külö­nös vissza­eső­ként követ­te el, emi­att akár 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés vár­hat majd rá.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, meg­ál­la­pít­va azt is, hogy eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés nem tudná meg­aka­dá­lyoz­ni a bűn­cse­lek­mény folytatását.

Az elfo­gás­ról kiadott – fotót és vide­ó­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó – rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rajtautes-kabitoszer-atadasa-utan