Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a marihuána termesztésével gyanúsított férfi - Fotókkal - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Nagy­részt eladás­ra ter­mel­te a kábí­tó­szert az a férfi, aki­nek letar­tóz­ta­tá­sát a mai napon indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyészség.

A 25 éves férfi a buda­pes­ti bérelt laká­sá­ban 2019 nya­rá­tól Hol­lan­di­á­ból ren­delt magok­ból ter­mesz­tet­te a kan­na­biszt, ame­lyet három­ha­von­ta szü­re­telt le. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint így az őri­zet­be véte­lé­ig össze­sen hat­szor, alkal­man­ként 800-1000 gramm mennyi­ség­hez jutott hozzá, mely­nek egy részét saját maga fogyasz­tot­ta el, nagyobb részét pedig rend­sze­re­sen Buda­pes­ten és a Bala­ton kör­nyé­kén értékesítette.

A Bala­ton­fü­re­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság a férfi laká­sán 33 tő kan­na­biszt, továb­bá a ken­der növé­nyek fej­lő­dé­sé­nek biz­to­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges komp­lett ter­mesz­tő­be­ren­de­zést, lám­pá­kat, ven­til­lá­to­ro­kat, csepegtető-öntöző rend­szert, növény­vé­dő sze­re­ket, táp­koc­ká­kat fog­lalt le.

Őri­zet­be véte­lét köve­tő­en a fér­fit kábítószer-termesztés és kábítószer-kereskedelem miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, mely utób­bi bűn­cse­lek­mény miatt akár 8 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.

Az ügyész­ség a szö­kés, az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, amit a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­delt. A vég­zés ellen a védő fel­leb­be­zett, ezért az nem végleges.