Főoldal » Archív » Letartóztatásban a miskolci drogdíler

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 26 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki új pszi­cho­ak­tív anya­gok­kal keres­ke­dett Miskolcon.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a 2018. szep­tem­ber hó 25. nap­ján tör­tént elfo­gá­sát meg­elő­ző­en, hóna­po­kon át az álta­la isme­ret­len sze­mély­től meg­szer­zett új pszi­cho­ak­tív anya­gok­kal keres­ke­dett rend­sze­res anya­gi haszon­szer­zés cél­já­ból. A férfi a til­tott sze­re­ket köz­te­rü­le­ten, Mis­kolc kül­vá­ro­sá­ban, az utcán árul­ta. A rend­őr­sé­gi nyo­mo­zás kere­té­ben a fér­fi­val szem­ben alkal­ma­zott kábí­tó­szer gyors­teszt ered­mé­nye alap­ján az is meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a gya­nú­sí­tott maga is fogyasz­tott mari­hu­á­nát és speedet.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fér­fit keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel gya­nú­sít­ja, mely bűn­cse­lek­mé­nye­kért bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén, akár 7 év sza­bad­ság­vesz­tést is kiszab­hat vele szem­ben a bíróság.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért 1 hónap­ra elren­del­te a letartóztatását.