Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a miskolci drogkereskedő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság elren­del­te egy kábítószer- keres­ke­de­lem­mel gya­nú­sí­tott mis­kol­ci férfi letartóztatását.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa sze­rint, a férfi a 2021. szep­tem­ber 24-én tör­tént elfo­gá­sát meg­elő­ző idő­szak­ban anya­gi ellen­ér­ték fejé­ben, rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anya­got Mis­kol­con. A gya­nú­sí­tott a vevő­kö­ré­be tar­to­zó sze­mé­lyek­től több száz­ezer forin­tot kapott a kábí­tó­sze­re­kért, de volt olyan vevő­je is, aki külön­fé­le vegyi anya­go­kat és fecs­ken­dő­ket adott cse­ré­be a drogért.

A rend­őrök a fér­fit a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se köz­ben, a laká­sán érték tet­ten és az ott vég­re­haj­tott kuta­tás során kábí­tó­szer­gya­nús anya­go­kat, kész­pénzt és elekt­ro­ni­kai beren­de­zé­se­ket fog­lal­tak le.

A férfi a most ter­hé­re rótt, 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt, a koráb­ban vele szem­ben kisza­bott vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a férfi ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért egy­elő­re egy hónap­ra elren­del­te a letartóztatását.