Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a montenegrói embercsempész- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a mon­te­neg­rói fér­fit, aki 25 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt pró­bált meg az Euró­pai Unió belső terü­le­tei felé csem­pész­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. janu­ár 13-án haj­na­li 4 óra körü­li idő­ben vett fel az álta­la veze­tett kis­te­her­au­tó­ba 25, magát szír és afgán nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt. A gya­nú­sí­tot­tat rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en Ruzsa kül­te­rü­le­tén a helyi rend­őr­jár­őr iga­zol­tat­ta, elő­ál­lí­tot­ta, majd őri­zet­be vette.

Az utas­tér­ből elő­ke­rü­lő 25 ember­ről meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy őket rövid­del azt meg­elő­ző­en isme­ret­len sze­mé­lyek csem­pész­ték át Magyar­or­szág terü­le­té­re, mivel sem az ország terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez, sem az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­nek nem felel­tek meg. Az isme­ret­len ember­csem­pé­szek­kel kötött meg­ál­la­po­dás alap­ján a gya­nú­sí­tott fel­ada­ta az lett volna, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Auszt­ria terü­le­té­re csem­péssze.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést.