Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a NAV egyik felsővezetője és vesztegetője

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt nyomoz

A vesz­te­ge­tés miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban – a jár­vány­ügyi sza­bá­lyok mara­dék­ta­lan betar­tá­sá­val – vég­re­haj­tott össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek ered­mé­nye­sek vol­tak és a bűn­ügyi akci­ó­ban érin­tett sze­mé­lyek lakó- illet­ve tar­tóz­ko­dá­si helyén, mun­ka­he­lyi iro­dá­i­ban és gép­jár­mű­ve­i­ben tar­tott kuta­tá­sok és lefog­la­lá­sok során szá­mos tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­köz került elő.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy vál­lal­ko­zó a vele bizal­mas viszony­ban álló veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély­nél egy nagy érté­kű mobil­te­le­fo­nért cse­ré­be elér­te, hogy ezen sze­mély veze­tő pozí­ci­ó­ját fel­hasz­nál­va soron kívül intéz­ked­jen egy gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got érin­tő adó­ha­tó­sá­gi eljá­rás lezárásában.

Az ügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a NAV veze­tőt, aki tár­sá­val együtt tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A NAV fel­ső­ve­ze­tő­jé­nek cse­lek­mé­nye egyi­ke a leg­sú­lyo­sabb kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek­nek, a ter­hé­re róha­tó minő­sí­tett vesz­te­ge­tés öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő. 

A nyo­mo­zó főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. Az indít­vány sze­rint a ter­hel­tek bün­te­tő­el­já­rás­ban tör­té­nő jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa – a szö­kés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, továb­bá a hiva­ta­los sze­mély ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel – csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel érhe­tő el.

A bíró­ság elren­del­te mind­két gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A nyo­mo­zás kez­de­ti szak­ban van, a tény­ál­lás tel­jes körű fel­de­rí­té­se és a bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se, érté­ke­lé­se folyamatos.