Főoldal » Archív » Letartóztatásban a nevelőapját megkéselő fiatalkorú

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 15 éves sükös­di fia­tal­ko­rú­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Pün­kösd vasár­nap este neve­lő­ap­ját szó­vál­tást köve­tő­en mell­ka­son szúrta.

A fia­tal­ko­rú férfi 2019. júni­us 9-én 19 óra körül Sükös­dön elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en egy kb. 15 cm-es kés­sel mell­kas­tá­jé­kon szúr­ta édes­any­já­nak élet­tár­sát, akit újra­élesz­tést köve­tő­en, esz­mé­let­len álla­pot­ban szál­lí­tot­tak a Bajai Kór­ház­ba és azon­na­li, élet­men­tő ope­rá­ci­ót haj­tot­tak végre rajta.

A nyo­mo­zó ható­ság a fia­tal­ko­rút őri­zet­be vette és ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihallgatta.

Az ügyész­ség sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert az élet elle­ni bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell a szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. Emel­lett a csa­lá­don belü­li elkö­ve­tés­re figye­lem­mel ala­po­san fel­te­he­tő, hogy tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né. A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott továb­bi nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nye­ken való rész­vé­te­le kizá­ró­lag letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­vel biztosítható.

A fia­tal­ko­rú férfi letar­tóz­ta­tá­sát a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon elren­del­te. A vég­zés nem vég­le­ges, mert a gya­nú­sí­tott, a védő­je és az ügy­gond­nok sza­bad­láb­ra helye­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zett ellene.