Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a nógrádi emberkereskedő - VIDEÓVAL - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a Nóg­rád megyei fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint élet­tár­sát pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re bírta rá, az ezzel kere­sett pénzt pedig magá­ra köl­töt­te. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző férfi 2020 szep­tem­be­ré­től élet­tár­sát, annak anya­gi és érzel­mi kiszol­gál­ta­tott­sá­gát kihasz­nál­va arra bírta rá, hogy mások­nak sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújt­son. Az ebből szár­ma­zó bevé­telt a nőtől elvet­te és annak nagy részét saját meg­él­he­té­sé­re for­dí­tot­ta, abból csak mini­má­lis össze­get adott vissza a sér­tett­nek.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te róha­tó, melyet a tör­vény öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a rend­őr­ség által őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja előtt.

Indít­vá­nyunk­nak helyt adva a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te.

A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az még nem vég­le­ges.

Az üggyel össze­füg­gő rend­őr­sé­gi anya­gok az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberkereskedelem-es-kenyszermunka-a-gyanu-egy