Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rabló – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dést ren­del­te el egy 39 éves fér­fi­vel szem­ben, aki több bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett az idős sér­tett sérel­mé­re.

A gya­nú­sí­tott 2023. júli­us 29-én, este Sal­gó­tar­ján­ban az utcán követ­te a 81 éves sér­tet­tet, akit annak laká­sa előtt utol­ért. A férfi a cso­mag­ja­it tartó idős nőtől pénzt köve­telt azzal a fel­szó­lí­tás­sal, hogy „Add ide a pénz­tár­cá­dat, mert meg­halsz!”. A sér­tett ellen­állt, de a férfi azért, hogy a pén­zét meg­sze­rez­ze, boros­üveg­gel olyan erő­vel ütöt­te fejen áldo­za­tát, hogy az üveg össze­tört. Az ütés követ­kez­té­ben a nő feje vér­zett, meg­szé­dült, de nem esett el. A táma­dó kihasz­nál­va a hely­ze­tet a sér­tett vál­lá­ról lerán­tot­ta a kézi­tás­kát és a szaty­rot, majd elfu­tott.

Az idős nő segít­ség­ké­ré­sét egy bicik­lis hal­lot­ta meg, aki a férfi után sie­tett, és az utcai sze­me­tes­be dobott tás­ká­kat, a sze­mé­lyi ira­tok­kal, mobil­te­le­fon­nal együtt vissza­vit­te a tulaj­do­no­sá­nak.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szer­zett, azon­ban figye­lem­mel a táma­dás esz­kö­zé­re és mód­já­ra, a súlyo­sabb sérü­lés elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszön­he­tő.

A nyo­mo­zó ható­ság a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re erő­szak­kal, illet­ve az élet vagy a testi épség elle­ni köz­vet­len fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és okirat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg az elkö­ve­tőt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel arra is, hogy vele szem­ben jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, vala­mint koráb­ban már köve­tett el sze­mély és vagyon elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egyet­ér­tett az ügyész­sé­gi állás­pont­tal és egy hónap­ra elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést.

A vég­zés nem vég­le­ges.

A rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rablas-miatt-orizetben-27