Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rendőrök elől menekülő ittas férfi, aki autójában egy körözés alatt álló személyt szállított - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A mene­kü­lé­se köz­ben rend­őrök és pol­gár­őrök éle­tét, testi épsé­gét veszé­lyez­te­tő 33 éves ámok­fu­tót az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság egy hónap­ra letartóztatta.

2023. ápri­lis 21-én éjsza­ka a rend­őrök Buda­pest egyik külső kerü­le­té­ben egy fel­tű­nő­en nagy sebes­ség­gel a város­ha­tár felé köz­le­ke­dő autó­ra let­tek figyel­me­sek. A jár­őrök követ­ni kezd­ték a sze­mély­gép­ko­csit, majd a köze­lé­be érve fény és hang­jel­zés hasz­ná­la­tá­val pró­bál­ták meg­ál­lás­ra bírni az egyre gyor­su­ló autóst, illet­ve a kihan­go­sí­tón keresz­tül szó­lí­tot­ták fel, hogy áll­jon félre. A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a rend­őri jel­zé­se­ket figyel­men kívül hagy­va tovább növel­te sebes­sé­gét, és mene­kü­lé­se köz­ben szá­mos köz­le­ke­dé­si sza­bályt is megszegett.

Az intéz­ke­dő jár­őrök a sáv köze­pé­re húzód­tak azért, hogy a gép­jár­mű­vet meg­ál­lít­sák, azon­ban a férfi ennek elle­né­re előz­ni pró­bált, majd az üldö­zés­be bekap­cso­ló­dó pol­gár­őrök autó­já­nak nagy sebes­ség­gel szán­dé­ko­san neki­haj­tott és azt az útpad­ká­nak tolta. A férfi ezt köve­tő­en meg­előz­te a rend­őr­au­tót, és azért, hogy a rend­őri intéz­ke­dés alól kivon­ja magát, indo­ko­lat­la­nul több­ször inten­zí­ven féke­zett, amely­nek követ­kez­té­ben a jár­őrök az ütkö­zést elkor­mány­zás­sal és nagy erejű féke­zés­sel tud­ták csak elhárítani.

Idő­köz­ben a férfi egy másik tele­pü­lés­re ért, ahol autó­ját hát­ra­hagy­va elfutott.

A gya­nú­sí­tott koráb­ban szá­mos alka­lom­mal került fele­lős­ség­re vonás­ra a gép­jár­mű­ve­ze­tés sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­se miatt, a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is több­ször eltil­tot­ták, jelen­leg sem ren­del­ke­zik érvé­nyes jogosítvánnyal.

 

A bíró­ság a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val min­den­ben egyet­ért­ve, a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát – a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lyé­re figye­lem­mel – egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A fotók az érin­tett gép­ko­csik szem­lé­je során készültek.