Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rendőröket nyílpuskával fenyegető férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indítványával. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2023. már­ci­us 28-án reg­gel rend­őrök jelen­tek meg a 20 éves heve­si férfi ott­ho­ná­ban, aki körö­zés alatt állt a meg nem fize­tett sza­bály­sér­té­si bír­sá­gai miatt, emel­lett ismé­telt tanú­kén­ti idé­zé­sek­re sem jelent meg a ható­sá­gok előtt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az intéz­ke­dés kez­de­tén a férfi tele­fon­hí­vást kapott, majd a hívó­nak olyan kije­len­tést tett, hogy amennyi­ben a kör­ze­ti meg­bí­zott is meg­je­le­nik a hely­szí­nen, akkor őt lelövi.

A tele­fo­ná­lás köz­ben a férfi bement a házá­ba, eköz­ben az őt az utca­fron­ti abla­kon keresz­tül szem­mel tartó rend­őrök lát­ták, hogy egy nyíl­pus­kát vett magá­hoz. A rend­őrök ekkor beül­tek a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ba, és az ingat­lan­tól mint­egy 20 méter­re lévő keresz­te­ző­dés­ben áll­tak meg úgy, hogy az udvart szem­mel tud­ják tartani.

Pár perc eltel­té­vel a férfi kijött a ház­ból, ész­lel­te a rend­őrök jelen­lé­tét, ezért vissza­ment, majd a kezé­ben egy táv­cső­vel fel­sze­relt nyíl­pus­ká­val jelent meg, ame­lyet cél­zás­ra emelt, azzal pász­tá­zó moz­gást vég­zett, miköz­ben annak táv­csö­vé­be nézett, majd ami­kor az irány­zé­kon keresz­tül látta a rend­őrök szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ját és a benne ülő rend­őrö­ket, akkor pár másod­per­cen keresz­tül a nyíl­pus­kát rájuk irá­nyít­va tar­tot­ta. A rend­őrök mind­ezt ész­lel­ték, ezért a hely­szín­ről gép­ko­csi­val elhajtottak.

A gya­nú­sí­tott maga­tar­tá­sá­val, a tele­fon­ban tett kije­len­té­se­i­vel, a nyíl­pus­ka rend­őrök­re fogá­sá­val és annak célon tar­tá­sá­val olyan fenye­ge­tést jelen­tett, amely a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban aka­dá­lyoz­ta, az intéz­ke­dést befe­jez­ni nem tudták.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a bün­te­tett elő­éle­tű férfi őri­ze­tét majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát – arra figye­lem­mel, hogy fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye – egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.