Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a román embercsempész, aki húsz szír állampolgárt akart Ausztriába szöktetni - FOTÓKKAL - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett egy román állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt.

A gyanú sze­rint a férfi 2021. janu­ár 29-én reg­gel egy román fel­ség­jel­zé­sű teher­gép­ko­csi­val haladt a 4. számú főúton Buda­pest irá­nyá­ba. Szol­nok kül­te­rü­le­tén, a főút 95. km szel­vé­nyé­nél a szol­no­ki NAV jár­őrei ellen­őr­zés alá kíván­ták vonni a férfi által veze­tett teher­gép­jár­mű­vet.

A férfi a jár­őrök jel­zé­sé­re meg­állt ugyan a teher­gép­ko­csi­val, de kiug­rott a veze­tő­fül­ké­ből és elfu­tott a hely­szín­ről.

A NAV jár­őrei rövid időn belül elfog­ták a fér­fit, és átvizs­gál­ták a teher­gép­ko­csit.

A jármű rak­te­ré­ben húsz, fel­te­he­tő­en szír állam­pol­gár tar­tóz­ko­dott, aki­ket a gyanú sze­rint a román férfi a magyar-román állam­ha­tár köze­lé­ben vett fel azzal a cél­lal, hogy 1.000 euró­ért Buda­pest­hez közel, az M5-ös autó­pá­lya egyik kijá­ra­tá­hoz szál­lít­sa, és isme­ret­len tár­sai köz­re­mű­kö­dé­sé­vel átszök­tes­se őket az osztrák-magyar állam­ha­tá­ron.

Az ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta a román állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén elszök­ne, elrej­tőz­ne a ható­sá­gok elől.

A nyo­mo­zá­si bíró 2021. janu­ár 30-án az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés nem vég­le­ges. A gya­nú­sí­tott és védő­je által beje­len­tett fel­leb­be­zés foly­tán a kény­szer­in­téz­ke­dés­ről a Szol­no­ki Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság hoz vég­le­ges dön­tést.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az üggyel kap­cso­la­to­san az aláb­bi lin­ken elér­he­tő tájé­koz­ta­tást adta a nyil­vá­nos­ság szá­má­ra: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-jasz-nagykun-2