Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a sorozatbetörő- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotóval

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 42 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tár­sa­i­val Sal­gó­tar­ján egyik utcá­já­nak több ingat­la­ná­ba is betört, mil­li­ós nagy­ság­ren­dű zsák­mány­ra szert téve.

2021 janu­ár­já­ban a férfi és két társa egy sal­gó­tar­já­ni ingat­lan ajta­ját befe­szí­tet­ték és onnan 100.000 Ft érték­ben gáz­tűz­he­lyet, mosó­gé­pet, rezsót, tele­ví­zi­ót, szer­szá­mo­kat és edé­nye­ket lop­tak el.

2021 már­ci­u­sá­ban a trió ugyan­ab­ban az utcá­ban egy újabb házat sze­melt ki, az ajtót záró laka­tot lefe­szí­tet­ték és a ház­ból építő és bur­ko­ló anya­go­kat, búto­ro­kat, kádat, szer­szá­mo­kat, gáz­boj­lert és ruhá­kat vit­tek el, mint­egy 607.000 Ft kárt okoz­va a tulajdonosnak.

2021 ápri­li­sá­ban az elkö­ve­tők újra lecsap­tak, ezút­tal is ugyan­azon utcá­ban tör­ték be az egyik ház abla­kát s azon keresz­tül bemász­va 500.000 Ft érték­ben hűtőt, víz­me­le­gí­tőt, vil­lany­tűz­helyt, ruha­ne­mű­ket, mosó­gé­pet és hír­adás tech­ni­kai cik­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A bün­te­tett elő­éle­tű, a lopá­si cse­lek­mé­nye­ket soro­za­to­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tő ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elrendelte.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, ám elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je is fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért a dön­tés még nem végleges.