Főoldal » Archív » Letartóztatásban a sorozatos lopásokat elkövető fiatalkorú

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy tizen­hét éves, Nóg­rád megyei fia­tal letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki lakó­he­lyén, illet­ve a szom­széd tele­pü­lé­sen több sér­tett sérel­mé­re is lopást köve­tett el. 

A gyanú sze­rint a fiú 2019. októ­ber 31. és decem­ber 21. között öt sér­tett sérel­mé­re köve­tett el lopá­si cselekményeket.

Köz­vet­len lakó­kör­nye­ze­té­ben egy teme­tő­ben a sírt gon­do­zó idős nő mellé sze­gő­dött és fel­aján­lot­ta, hogy segít vizet hozni, azon­ban a sér­tett figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va az egyik szaty­rá­ból kivet­te a pénz­tár­cá­ját és azzal elszaladt.

Pár nap­pal később, 2019. novem­ber 2-án egy, a teme­tő előtt vára­ko­zó gép­ko­csi hátsó ajta­ját nyi­tot­ta ki úgy, hogy abban az uta­sok is ott tar­tóz­kod­tak. Az ülé­sen lévő – kész­pénzt és ira­to­kat tar­tal­ma­zó – tás­kát fel­kap­ta és elfu­tott.  A sér­tett segít­sé­gé­re siető sze­mély utol­ér­te és a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ta őt. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezt köve­tő­en indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, azon­ban ezt az ügyé­szi indít­ványt a bíró­ság eluta­sí­tot­ta és gya­nú­sí­tott őri­ze­tét 2019. novem­ber 5-én megszüntette.

A sza­bad­láb­ra helye­zé­sét köve­tő egy hét eltel­té­vel a fia­tal­ko­rú egy lakat­lan ház abla­kát taka­ró fur­nér­le­mezt törte be, és onnan külön­fé­le műsza­ki cik­ket, vala­mint ruha­ne­mű­ket lopott el. Később még egy­szer vissza­tért, ekkor egy tele­ví­zi­ót is eltu­laj­do­ní­tott, amit eladott.

2019 decem­be­ré­ben egy isme­rő­sé­nél tar­tóz­ko­dott, ahol a sér­tett rövid távol­lé­tét kihasz­nál­va annak tás­ká­já­ból kész­pénzt lopott, egy hét múlva pedig a bejá­ra­ti ajtót kiemel­ve egy újabb házba tört be, ahon­nan ugyan­csak kész­pénzt, vala­mint ruha­ne­mű­ket tulaj­do­ní­tott el.

A gya­nú­sí­tott a lopá­si cse­lek­mé­nyek­kel a sér­tet­tek­nek össze­sen 220 000 forint kárt oko­zott, mely csak kis rész­ben – első­sor­ban a tet­ten­érés miatt – térült meg.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az újabb letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi indít­vány­nak már helyt adott, és a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elrendelte.