Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatásban a szegedi Mátyás téri rabló

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a sze­ge­di fér­fit, aki múlt hét csü­tör­tö­kön rabolt ki egy fran­cia állampolgárt.

A gyanú sze­rint a férfi kábí­tó­szer fogyasz­tá­sát köve­tő­en 2019. ápri­lis 11-én a déli órák­ban talál­ko­zott volt élet­tár­sá­val, egy fran­cia állam­pol­gár­sá­gú nővel Sze­ge­den, a Mátyás tér köze­lé­ben. A gya­nú­sí­tott pénzt kért a sér­tet­től, ame­lyet utób­bi meg­ta­ga­dott, mert tudta, hogy azt a férfi kábí­tó­szer­re köl­te­né. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott több alka­lom­mal meg­pró­bált bele­nyúl­ni a sér­tett tás­ká­já­ba és a pénz­tár­cá­ját elven­ni, majd a tás­kát rán­gat­ni is kezd­te. A rán­ga­tás hatá­sá­ra a nő föld­re esett, a téren tar­tóz­ko­dó embe­rek is meg­pró­bál­tak neki segí­te­ni, de a férfi még ekkor sem enged­te el a tás­kát. A férfi ezt köve­tő­en a pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben a sér­tett kabát­ját is meg­ra­gad­ta, ismé­tel­ten föld­re rán­tot­ta a nőt, majd több alka­lom­mal nagy erő­vel, ököl­lel arcon ütöt­te,  és végül a pénz­tár­cá­ját is elvet­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyét ész­le­lő és őt kér­dő­re vonó járó­ke­lők egyi­két a férfi több alka­lom­mal meg­rúg­ta, ille­tő­leg meg­ütöt­te, vala­mint mások­kal is vere­ke­dést provokált.

A hely­szín­re érke­ző rend­őrök a gya­nú­sí­tot­tat elő­ál­lí­tot­ták, mely­nek során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy kábí­tó­szert fogyasz­tott, ille­tő­leg a nyo­mo­zás fel­tár­ta azt is, hogy a férfi a cse­lek­mé­nye­ket meg­elő­ző­en eltu­laj­do­ní­tot­ta egy hoz­zá­tar­to­zó­ja mobil­te­le­fon­ját is.

A rab­lás bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge, vala­mint lopás vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a férfi letartóztatását.