Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a szerb embercsempészek - FOTÓVAL- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a múlt héten nyolc szír állam­pol­gárt szál­lí­tot­tak volna Nyugat-Európába.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint Kis­zom­bor kül­te­rü­le­tén a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai jár­őrö­zés köz­ben egy nyi­tott ajtók­kal leál­lí­tott, olasz honos­sá­gú sze­mély­au­tó­ra let­tek figyel­me­sek. Mivel a közel­ben sen­kit nem talál­tak, kuta­tás­ba kezd­tek, mely­nek során nyolc fő, magát szír állam­pol­gár­nak valló, azon­ban sem sze­mély­azo­nos­sá­gát, sem Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­sa jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudó mig­ránst tar­tóz­tat­tak fel.

Ezt köve­tő­en a kaná­lis­ban meg­búj­va egy szerb fér­fit talál­tak, aki­nek ruhá­za­tá­ból elő­ke­rült a kér­dé­ses jármű indí­tó­kul­csa. Az ellen­őr­zés ada­tai alap­ján gyanú merült fel arra, is, hogy a sofőr mel­lett még egy sze­mély is részt vett a cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben. A továb­bi kuta­tás során a rend­őr­ség a másik gya­nú­sí­tot­tat is elfog­ta.

A járá­si ügyész­ség a társ­tet­tes­ség­ben, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt tett indít­ványt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te.

Az eset kap­csán készül fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi link­ről érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/egy-embercsempesz-es-nyolc-illegalis-migrans