Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a szerb embercsempészek - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta annak a két szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket 2022. már­ci­us 4. nap­ján, reg­gel, Szom­bat­he­lyen fog­tak el, miköz­ben 11 afgán sze­mély­nek nyúj­tot­tak segít­sé­get abban, hogy a magyar-osztrák határ­hoz eljus­sa­nak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik elkö­ve­tő 2022. már­ci­us 4. nap­ján, a haj­na­li órák­ban, Kecs­ke­mét kör­nyé­kén fel­vett az álta­la hasz­nált, magyar rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­ba 11 afgán állam­pol­gárt – akik a szerb-magyar határt koráb­ban meg nem enge­dett módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át –, és velük az osztrák-magyar határ­hoz indult. Az ember­csem­pész útköz­ben rend­szám­táb­lát is cse­rélt.

A másik elkö­ve­tő – azo­nos útvo­na­lon – „elő­fu­tó­ként” a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket szál­lí­tó gép­ko­csi előtt haladt, azért, hogy az eset­le­ges rend­őri ellen­őr­zés­ről tele­fo­non jelez­ni tud­jon a tár­sá­nak.

A csem­pé­szett sze­mé­lye­ket szál­lí­tó jár­mű­vet 2022. már­ci­us 4-én, a reg­ge­li órák­ban, Szom­bat­he­lyen, a másik – idő­köz­ben már vissza­for­dult – gép­jár­mű­vet pedig az M86-os számú főúton ellen­őriz­ték a rend­őr­jár­őrök, majd a gya­nú­sí­tot­ta­kat elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték.

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bírá­ja 2022. már­ci­us 6. nap­ján – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – egy hónap­ra elren­del­te a fér­fi­ak letar­tóz­ta­tá­sát.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók ezen a lin­ken érhe­tők el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszeket-fogtak-el-a-rendorok-3