Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a szerb embercsempészek - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta annak a két szerb állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a rend­őr­jár­őrök Vas megyé­ben, Gen­csa­pá­ti tér­sé­gé­ben, illet­ve Kősze­gen, 2022. feb­ru­ár 15. nap­ján értek tet­ten, miköz­ben 9 kül­föl­dit akar­tak a magyar-osztrák határ­hoz szál­lí­ta­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik szerb férfi a szerb-magyar határ köze­lé­ben fel­vett az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ba kilenc, magát szír, török, afgán és indi­ai állam­pol­gár­nak mondó sze­mélyt – akik az állam­ha­tárt koráb­ban meg nem enge­dett módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át Szer­bia felől, és Magyar­or­szá­gon jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­kez­tek – azért, hogy az osztrák-magyar határ­hoz szál­lít­sa őket. A másik szerb férfi az elő­ze­tes fel­adat­meg­osz­tás alap­ján elő­fu­tó­ként haladt a mig­rán­so­kat szál­lí­tó autó előtt, hogy tele­fo­non figyel­mez­tet­ni tudja bűn­tár­sát az eset­le­ges ható­sá­gi ellen­őr­zés­re.

A gya­nú­sí­tot­tak e maga­tar­tá­suk­kal segít­sé­get nyúj­tot­tak a mig­rán­sok­nak, hogy az osztrák-magyar állam­ha­tárt a későb­bi­ek során til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átlép­hes­sék.

A csem­pé­szett sze­mé­lye­ket szál­lí­tó jár­mű­vet 2022. feb­ru­ár 15. nap­ján, Gen­csa­pá­ti tér­sé­gé­ben von­ták a rend­őr­jár­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá. A rend­őri intéz­ke­dés során az uta­sok sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták hitelt érdem­lő­en iga­zol­ni, ezért őket vissza­kí­sér­ték az ide­ig­le­nes biz­ton­sá­gi határ­zár­hoz. A gép­ko­csi veze­tő­jét, és a Kősze­gen elfo­gott elő­fu­tót elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en.

Az elfo­gás­ról készült fény­ké­pek ezen a lin­ken tekint­he­tők meg http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/szerb-embercsempeszeket-fogtak-el-a-rendorok